Change in T2∗ relaxation time of Hoffa fat pad correlates with histologic change in a rat anterior cruciate ligament transection model

Chao Ying Wang, Ping Huei Tsai, Tiing Yee Siow, Herng Sheng Lee, Yue Cune Chang, Yi Chih Hsu, Shih Wei Chiang, Ming Huang Lin, Hsiao Wen Chung, Guo Shu Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Change in T2∗ relaxation time of Hoffa fat pad correlates with histologic change in a rat anterior cruciate ligament transection model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences