CGS21680 attenuates symptoms of Huntington's disease in a transgenic mouse model

Szu Yi Chou, Yi Chao Lee, Hui Mei Chen, Ming Chang Chiang, Hsing Lin Lai, Hao Hung Chang, Yi Chih Wu, Chung Nan Sun, Chen Li Chien, Yow Sien Lin, Shyi Chyi Wang, Yu Ying Tung, Chen Chang, Yijuang Chern

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

160 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CGS21680 attenuates symptoms of Huntington's disease in a transgenic mouse model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds