CCDC167 as a potential therapeutic target and regulator of cell cycle-related networks in breast cancer

Pin Shern Chen, Hui Ping Hsu, Nam Nhut Phan, Meng Chi Yen, Feng Wei Chen, Yu Wei Liu, Fang Ping Lin, Sheng Yao Feng, Tsung Lin Cheng, Pei Hsiang Yeh, Hany A. Omar, Zhengda Sun, Jia Zhen Jiang, Yi Shin Chan, Ming Derg Lai, Chih Yang Wang, Jui Hsiang Hung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CCDC167 as a potential therapeutic target and regulator of cell cycle-related networks in breast cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences