Cavernous hemangioma of the bony external auditory canal

Tsung H. Yang, Yuh Chyun Chiang, Pin Zhir Chao, Fei Peng Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cavernous hemangioma of the bony external auditory canal」主題。共同形成了獨特的指紋。