CASP3 gene single-nucleotide polymorphism (rs72689236) and Kawasaki disease in Taiwanese children

Ho-Chang Kuo, Hong-Ren Yu, Suh-Hang Hank Juo, Kuender D. Yang, Yu-Shiuan Wang, Chi-Di Liang, Wei-Chiao Chen, Wei Pin Chang, Chien-Fu Huang, Chiu-Ping Lee, Li-Yan Lin, Yu-Chen Liu, Yuh-Cherng Guo, Chien-Chih Chiu, Wei-Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

65 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「CASP3 gene single-nucleotide polymorphism (rs72689236) and Kawasaki disease in Taiwanese children」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences