Carvedilol, bisoprolol, and metoprolol use in patients with coexistent heart failure and chronic obstructive pulmonary disease

Vincent Yi Fong Su, Yu Sheng Chang, Yu Wen Hu, Man Hsin Hung, Shuo Ming Ou, Fa Yauh Lee, Kun Ta Chou, Kuang Yao Yang, Diahn Warng Perng, Tzeng Ji Chen, Chia Jen Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Carvedilol, bisoprolol, and metoprolol use in patients with coexistent heart failure and chronic obstructive pulmonary disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences