Cardiogenic shock in Taiwan from 2003 to 2017 (CSiT-15 study)

Shih Chieh Chien, Chien Yi Hsu, Hung Yi Liu, Chao Feng Lin, Chung Lieh Hung, Chun Yao Huang, Li Nien Chien

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Cardiogenic shock in Taiwan from 2003 to 2017 (CSiT-15 study)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences