Carbon disulfide encephalopathy: Cerebral microangiopathy

Wen Li Chuang, Chin Chang Huang, Chi Jen Chen, Yu Chen Hsieh, Hung Chou Kuo, Tung Sheng Shih

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Carbon disulfide encephalopathy: Cerebral microangiopathy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds