Cancer stem cell marker CD90 inhibits ovarian cancer formation via β3 integrin

Wei Ching Chen, Hui Ping Hsu, Chung Yen Li, Ya Ju Yang, Yu Hsuan Hung, Chien Yu Cho, Chih Yang Wang, Tzu Yang Weng, Ming Derg Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cancer stem cell marker CD90 inhibits ovarian cancer formation via β3 integrin」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences