Cancer risk in chronic rhinosinusitis: a propensity score matched case-control cohort study

Chuan-Xin Xia, Yi-Wei Kao, Lei Qin, Ming-Chih Chen, Ben-Chang Shia, Szu-Yuan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Cancer risk in chronic rhinosinusitis: a propensity score matched case-control cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds