Cancer as an infectious disease: A different treatment alternative using a combination of tigecycline and pyrvinium pamoate – An example of breast cancer

Shu Wei Huang, Ming Tsung Sun, Wen Sen Lee, Ying shih Su, Yi Tzu Lee, Ming Hsien Chiang, Yung Chih Wang, Ya Sung Yang, Shian Chiuan Tzeng, Yu Min Huang, Feng Huei Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cancer as an infectious disease: A different treatment alternative using a combination of tigecycline and pyrvinium pamoate – An example of breast cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences