Cancer: Arginine starvation impairs mitochondrial respiratory function in ASS1-deficient breast cancer cells

Fuming Qiu, Yun Ru Chen, Xiyong Liu, Cheng Ying Chu, Li Jiuan Shen, Jinghong Xu, Shikha Gaur, Henry Jay Forman, Hang Zhang, Shu Zheng, Yun Yen, Jian Huang, Hsing Jien Kung, David K. Ann

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

109 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果