Bypassing the EPR effect with a nanomedicine harboring a sustained-release function allows better tumor control

Yao An Shen, Ing Luen Shyu, Maggie Lu, Chun Lin He, Yen Mei Hsu, Hsiang Fa Liang, Chih Peng Liu, Ren Shyan Liu, Biing Jiun Shen, Yau Huei Wei, Chi Mu Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bypassing the EPR effect with a nanomedicine harboring a sustained-release function allows better tumor control」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds