Button battery ingestion: an analysis of 25 cases.

Yi Ling Chan, Shy Shin Chang, Ku Lien Kao, Hao Chin Liao, Shiumn Jen Liaw, Te Fa Chiu, Ming Ling Wu, Jou Fang Deng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

36 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Button battery ingestion: an analysis of 25 cases.」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences