Brugada-type electrocardiogram in the Taiwanese population-Is it a risk factor for sudden death?

Jyh Ming Jimmy Juang, Wei Lian Phan, Pau Chung Chen, Ling Ping Lai, Min Hsi Tsai, Jou Wei Lin, Pi Hsun Cheng, Wei Yih Chiu, Bor Wen Cheng, Juey Jen Hwang, Chuen Den Tseng, Kwan Lih Hsu, Yung Zu Tseng, Jiunn Lee Lin, Fu Tien Chiang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Brugada-type electrocardiogram in the Taiwanese population-Is it a risk factor for sudden death?」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences