Brain computerized tomography reading in suspected acute ischemic stroke patients: What are essentials for medical students?

Chi Hung Liu, Cheng Ting Hsiao, Ting Yu Chang, Yeu Jhy Chang, Sheng Han Kuo, Chun Wei Chang, Chi Jen Chen, Chien Fu Chen, Po Liang Cheng, Shy Chyi Chin, Te Fa Chiu, Jung Lung Hsu, Peng Wei Hsu, Tsong Hai Lee, Chih Hsiang Liao, Chun Jen Lin, Li Han Lin, Chen June Seak, Pi Shan Sung, Tao Chieh YangYi Ming Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Brain computerized tomography reading in suspected acute ischemic stroke patients: What are essentials for medical students?」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences