Bortezomib enhances radiosensitivity in oral cancer through inducing autophagy-mediated TRAF6 oncoprotein degradation

Yuan Hua Wu, Wun Syuan Wu, Li Ching Lin, Chiang Shin Liu, Sheng Yow Ho, Bour Jr Wang, Bu Miin Huang, Ya Ling Yeh, Hui Wen Chiu, Wei Lei Yang, Ying Jan Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bortezomib enhances radiosensitivity in oral cancer through inducing autophagy-mediated TRAF6 oncoprotein degradation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences