Bone morphogenetic protein-6 reduces ischemia-induced brain damage in rats

Yun Wang, Chen Fu Chang, Marisela Morales, Jenny Chou, Hui Ling Chen, Yung Hsiao Chiang, Shinn Zong Lin, Jean Lud Cadet, Xiaolin Deng, Jia Yi Wang, Su Yu Chen, Paul L. Kaplan, Barry J. Hoffer

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

67 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bone morphogenetic protein-6 reduces ischemia-induced brain damage in rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences