Bone marrow metastases from solid tumors--clinical analysis of 96 cases.

J. M. Wang, L. Y. Shih, G. M. Lai, K. T. Ng

研究成果: 書貢獻/報告類型章節

3 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
主出版物標題Changgeng yi xue za zhi / Changgeng ji nian yi yuan = Chang Gung medical journal / Chang Gung Memorial Hospital
頁面283-293
頁數11
10
版本4
出版狀態已發佈 - 12月 20 1987
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 醫藥 (全部)

引用此