Bone health among older adults in Taiwan

Wei Jen Wang, Kuan Liang Kuo, Chen Kun Liaw, Tai Yin Wu, Wei Chu Chie, Jer Min Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Bone health among older adults in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences