BMP-2 increases migration of human chondrosarcoma cells via PI3K/Akt pathway

Yi Chin Fong, Te Mao Li, Chi Ming Wu, Sheng Feng Hsu, Shung Te Kao, Ray Jade Chen, Cheng Chieh Lin, Shan Chi Liu, Chien Lin Wu, Chih Hsin Tang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

61 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「BMP-2 increases migration of human chondrosarcoma cells via PI3K/Akt pathway」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds