Biomarkers of exposure, effect, and susceptibility of arsenic-induced health hazards in Taiwan

Chien Jen Chen, Lin I. Hsu, Chih Hao Wang, Wei Liang Shih, Yi Hsiang Hsu, Mei Ping Tseng, Yu Chun Lin, Wei Ling Chou, Chia Yen Chen, Cheng Yeh Lee, Li Hua Wang, Yu Chin Cheng, Chi Ling Chen, Shu Yuan Chen, Yuan Hung Wang, Yu Mei Hsueh, Hung Yi Chiou, Meei Maan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章

165 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Biomarkers of exposure, effect, and susceptibility of arsenic-induced health hazards in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences