Biofilm formation is not associated with worse outcome in Acinetobacter baumannii bacteraemic pneumonia

Yung Chih Wang, Tzu Wen Huang, Ya Sung Yang, Shu Chen Kuo, Chung Ting Chen, Chang Pan Liu, Yuag Meng Liu, Te Li Chen, Feng Yee Chang, Shih Hsiung Wu, Chorng Kuang How, Yi Tzu Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Biofilm formation is not associated with worse outcome in Acinetobacter baumannii bacteraemic pneumonia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences