Bioactive Triterpenoids from the Leaves and Twigs of Lithocarpus litseifolius and L corneus

Yuan Bin Cheng, Fan Jin Liu, Chih Hsin Wang, Tsong Long Hwang, Yung Fong Tsai, Chia Hung Yen, Hui Chun Wang, Yen Hsueh Tseng, Ching Te Chien, Yi Ming Arthur Chen, Fang Rong Chang, Yang Chang Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bioactive Triterpenoids from the Leaves and Twigs of Lithocarpus litseifolius and L corneus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds