Biliary cysts in children - Long term follow-up in Taiwan

Hung Chang Lee, Chun Yan Yeung, Shiuh Bin Fang, Chuen Bin Jiang, Jin Cherng Sheu, Nien Lu Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Biliary cysts in children - Long term follow-up in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences