Biatrial substrate properties in patients with atrial fibrillation

Shih Lin Chang, Ching Tai Tai, Yenn Jiang Lin, Wanwarang Wongcharoen, Li Wei Lo, Ta Chuan Tuan, Ameya R. Udyavar, Sheng Hsiung Chang, Hsuan Ming Tsao, Ming Hsiung Hsieh, Yu Feng Hu, Yi Jen Chen, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

91 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Biatrial substrate properties in patients with atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences