Beare-Stevenson cutis gyrata syndrome with chiari malformation

T. J. Wang, K. S. Hung, P. K.T. Chen, W. L. Chuang, T. Y. Shih, B. J.P. Lai, M. Hsiao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Beare-Stevenson cutis gyrata syndrome with chiari malformation」主題。共同形成了獨特的指紋。