BAI1-Associated Protein 2-Like 1 (BAIAP2L1) Is a potential biomarker in ovarian cancer

Angel Chao, Chia Lung Tsai, Shih Ming Jung, Wei Chi Chuang, Chieh Kao, An Hsu, Shun Hua Chen, Chiao Yun Lin, Yi Chao Lee, Yun Shien Lee, Tzu Hao Wang, Hsin Shih Wang, Chyong Huey Lai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「BAI1-Associated Protein 2-Like 1 (BAIAP2L1) Is a potential biomarker in ovarian cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds