Bacterial alterations in salivary microbiota and their association in oral cancer

Wei Hsiang Lee, Hui Mei Chen, Shun Fa Yang, Chao Liang, Chih Yu Peng, Feng Mao Lin, Lo Lin Tsai, Buor Chang Wu, Chung Han Hsin, Chun Yi Chuang, Ting Yang, Tzu Ling Yang, Shinn Ying Ho, Wen Liang Chen, Kwo Chang Ueng, Hsien Da Huang, Chien Ning Huang, Yuh Jyh Jong

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

61 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bacterial alterations in salivary microbiota and their association in oral cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences