Asymptomatic ratio for seasonal H1N1 influenza infection among schoolchildren in Taiwan

Ying Hen Hsieh, Chen An Tsai, Chien Yu Lin, Jin Hua Chen, Chwan Chuen King, Day Yu Chao, Kuang Fu Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Asymptomatic ratio for seasonal H1N1 influenza infection among schoolchildren in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences