Association of interleukin-18 gene polymorphisms with calcium oxalate kidney stone disease

Kuang Chi Lai, Wei Yong Lin, Kee Ming Man, Chou Haung Tsai, Huey Yi Chen, Fuu Jen Tsai, Fun Jou Chen, Hsin Yi Chen, Hsin Ping Liu, Tsung Jung Ho, Po Hsun Huang, Po Len Liu, Feng Yen Lin, Jui Lung Shen, Jung Tung Liu, Yung Hsiang Chen, Wen Chi Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association of interleukin-18 gene polymorphisms with calcium oxalate kidney stone disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences