Association between dental scaling and reduced risk of end-stage renal disease: A nationwide matched cohort study

Yu Hsiang Chung, Hsien Cheng Kuo, Hsin Yi Liu, Mei Yi Wu, Wei Jen Chang, Jui Tai Chen, Yih Giun Cherng, Tzeng Ji Chen, Ying Xiu Dai, Hsiang Ling Wu, Wan Chi Liu, Ying Hsuan Tai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association between dental scaling and reduced risk of end-stage renal disease: A nationwide matched cohort study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science