Association Between Colorectal Cancer Mortality and Gradient Fecal Hemoglobin Concentration in Colonoscopy Noncompliers

Yi Chia Lee, Sam Li Sheng Chen, Amy Ming Fang Yen, Sherry Yueh Hsia Chiu, Jean Ching Yuan Fann, Shu Lin Chuang, Tsung Hsien Chiang, Chu Kuang Chou, Han Mo Chiu, Ming Shiang Wu, Chien Yuan Wu, Shu Li Chia, Shu Ti Chiou, Hsiu Hsi Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Association Between Colorectal Cancer Mortality and Gradient Fecal Hemoglobin Concentration in Colonoscopy Noncompliers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences