Association between autoimmune rheumatic diseases and the risk of dementia

Kang Lu, Hao Kuang Wang, Chih Ching Yeh, Chih Yuan Huang, Pi Shan Sung, Liang Chao Wang, Chih Hsin Muo, Fung Chang Sung, Han Jung Chen, Ying Chun Li, Li Ching Chang, Kuen Jer Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association between autoimmune rheumatic diseases and the risk of dementia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences