Aspirin antagonizes the cytotoxic effect of methotrexate in lung cancer cells

Kun Huang Yan, Liang Ming Lee, Mao-Chih Hsieh, Ming De Yan, Chih Jung Yao, Pey Yi Chang, Tsung Li Chen, Hwan You Chang, Ann Lii Cheng, Gi Ming Lai, Shuang En Chuang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Aspirin antagonizes the cytotoxic effect of methotrexate in lung cancer cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences