Arthroscopic Release and Manipulation for Frozen Shoulder

Kuo-Yao Hsu, Yeung-Jen Chen, Yi-Shyan Liao, Wei-Pin Ho, Hsin-Nung Shih, Chun-Ying Cheng, Tsung-Jen Huang, Robert Wen-Wei Hsu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Arthroscopic Release and Manipulation for Frozen Shoulder」主題。共同形成了獨特的指紋。