Applications to implant dentistry

Jianping Geng, Wei Xu, Keson B.C. Tan, Quan Sheng Ma, Haw Ming Huang, Sheng Yang Lee, Weiqi Yan, Bin Deng, Yong Zhao

研究成果: 書貢獻/報告類型章節

指紋

深入研究「Applications to implant dentistry」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds