Applications of meridian electrical conductance for renal colic: A prospective study

Chao Te Lee, Yung Hsien Chang, Wei Yong Lin, Jian Ming Xu, Huey Yi Chen, Pei Lung Chou, Ching Wan Cheng, Yuh Lien Chen, Fen Yen Lin, Fuu Jen Tsai, Hann Luen Huang, Kee Ming Man, Po Len Liu, Jung Tung Liu, Wen Chi Chen, Yung Hsiang Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Applications of meridian electrical conductance for renal colic: A prospective study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences