Antiplatelet effect of sanguinarine is correlated to calcium mobilization, thromboxane and cAMP production

Jiiang Huei Jeng, Hui Lin Wu, Bor Ru Lin, Wan Hong Lan, Hsiao Hwa Chang, Yuan Soon Ho, Po Hsuen Lee, Ying Jan Wang, Juo Song Wang, Yi Jane Chen, Mei Chi Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

53 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Antiplatelet effect of sanguinarine is correlated to calcium mobilization, thromboxane and cAMP production」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences