Antimicrobial resistance of rapidly growing mycobacteria in Western Taiwan: SMART Program 2002

Tsi Shu Huang, Susan Shin Jung Lee, Po Ren Hsueh, Hung Chin Tsai, Yao Shen Chen, Shue Ren Wann, Hsieh Shong Leu, Wen Chien Ko, Jing Jou Yan, Shi Zhi Yuan, Feng Yee Chang, Jang Jih Lu, Jen Hsien Wang, Hua Kung Wang, Yung Ching Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Antimicrobial resistance of rapidly growing mycobacteria in Western Taiwan: SMART Program 2002」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences