Anti-angiogenic action of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin-N10 (DPTH-N10)

Yuan Liu, Jender Wu, Pei Yin Ho, Li Ching Chen, Chiung Tong Chen, Yu Chih Liang, Cheng Kuo Cheng, Wen Sen Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Anti-angiogenic action of 5,5-diphenyl-2-thiohydantoin-N10 (DPTH-N10)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences