Anatomic proximity of the esophagus to the coronary sinus: Implication for catheter ablation within the coronary sinus

Hsuan Ming Tsao, Mei Han Wu, Ming Sheng Chern, Ching Tai Tai, Yenn Jiang Lin, Shih Lin Chang, Shuo Ju Chiang, Mary Gertrude Ong, Wanwarang Wongcharoen, Nai Wei Hsu, Cheng Yen Chang, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Anatomic proximity of the esophagus to the coronary sinus: Implication for catheter ablation within the coronary sinus」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences