An Open-Label, Single-Arm, Two-Stage, Multicenter, Phase II Study to Evaluate the Efficacy of TLC388 and Genomic Analysis for Poorly Differentiated Neuroendocrine Carcinomas

Ming Huang Chen, Wen Chi Chou, Chin Fu Hsiao, Shih Sheng Jiang, Hui Jen Tsai, Yi Chang Liu, Chiun Hsu, Yan Shen Shan, Yi Ping Hung, Chia Hsun Hsich, Chao Hua Chiu, Ta Chih Liu, Shih Feng Cho, Tsang Wu Liu, Yee Chao

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An Open-Label, Single-Arm, Two-Stage, Multicenter, Phase II Study to Evaluate the Efficacy of TLC388 and Genomic Analysis for Poorly Differentiated Neuroendocrine Carcinomas」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences