An observational study on the effect of premature ventricular complex burden on long-term outcome

Chin Yu Lin, Shih Lin Chang, Yenn Jiang Lin, Yun Yu Chen, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Fa Po Chung, Jo Nan Liao, Yao Ting Chang, Chung Hsing Lin, Rohit Walia, Abigail Louise D. Te, Shinya Yamada, Chuen Wang Chiou, Hsuan Ming Tsao, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

19 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An observational study on the effect of premature ventricular complex burden on long-term outcome」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences