An integrated map of Oryza sativa L. chromosome 5

Fang I. Kao, Yueh Yun Cheng, Teh Yuan Chow, Hong Hwa Chen, Shu Mei Liu, Chia Hsiung Cheng, Mei Chu Chung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

30 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An integrated map of Oryza sativa L. chromosome 5」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology