An Extraordinary Presentation

Wei-Chou Chang, Heng-Cheng Chu, Shih-Hung Tsai, Guo-Shu Huang, Ming-Fang Cheng, Chih-Yung Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此

Chang, W-C., Chu, H-C., Tsai, S-H., Huang, G-S., Cheng, M-F., & Yu, C-Y. (2009). An Extraordinary Presentation. American Journal of Medicine, 122(3), 245-247. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2008.12.006