Ameliorative effects of cardamonin on monosodium urate-induced gouty arthritis through inhibiting nlrp3 inflammasome mediation

Chih Chien Wang, Jeng Wei Lu, Yi Jen Peng, Chian Her Lee, Herng Sheng Lee, You Hsiang Chu, Chun Jung Huang, Yi Jung Ho, Feng Cheng Liu, Chia Chun Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Ameliorative effects of cardamonin on monosodium urate-induced gouty arthritis through inhibiting nlrp3 inflammasome mediation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences