Alpha-fetoprotein measurement benefits hepatocellular carcinoma surveillance in patients with cirrhosis

Te Sheng Chang, Yu Chih Wu, Shui Yi Tung, Kuo Liang Wei, Yung Yu Hsieh, Hao Chun Huang, Wei Ming Chen, Chien Heng Shen, Chang Hsien Lu, Cheng Shyong Wu, Ying Huang Tsai, Yen Hua Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

65 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Alpha-fetoprotein measurement benefits hepatocellular carcinoma surveillance in patients with cirrhosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences