Alda-1, an activator of ALDH2, ameliorates Achilles tendinopathy in cellular and mouse models

Yu Chuan Liu, Hung Li Wang, Ying Zu Huang, Yi Hsin Weng, Rou Shayn Chen, Wen Chung Tsai, Tu Hsueh Yeh, Chin Song Lu, Ying Ling Chen, Yan Wei Lin, Yu Jie Chen, Chia Chen Hsu, Chi Han Chiu, Ching Chi Chiu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Alda-1, an activator of ALDH2, ameliorates Achilles tendinopathy in cellular and mouse models」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds