Air-stable polymer/ZnO nanorod hybrid solar cell

Meng Yueh Liu, Chin Hsiang Chang, Chih Hua Chang, Jing Shun Huang, Chen Yu Chou, Jiun Jie Chao, Yao Neng Yu, Yu Hong Lin, Wen Han Lin, Ching Fuh Lin

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋

深入研究「Air-stable polymer/ZnO nanorod hybrid solar cell」主題。共同形成了獨特的指紋。